Katanas-Murasame
.
  • Wakizashi Tamahagane

Lame 51cm
Lame 51cm
1790.10
Style de lame
Style de lame
0.00
Hi-Affutage-Finition
Hi-Affutage-Finition
0.00
Hamon
Hamon
0.00
Saya
Saya
0.00
Tsuba
Tsuba
0.00
Menukis
Menukis
0.00
Fuchi-Kashira
Fuchi-Kashira
0.00
Seppas
Seppas
0.00
Habaki
Habaki
0.00
Tsuka-maki
Tsuka-maki
0.00
Samegawa
Samegawa
0.00
Cordon ito
Cordon ito
0.00
Cordon Sageo
Cordon Sageo
0.00
Gravure
Gravure
0.00