Katanas-Murasame
  • Tsubas

Tsuba Musashi
Tsuba Musashi
19.90
Tsuba fleurs dorées
Tsuba fleurs dorées
24.00
Tsuba Musashi fait main
Tsuba Musashi fait main
89.00
Tsuba Sakura
Tsuba Sakura
19.80
Tsuba Ookase
Tsuba Ookase
19.80
Tsuba Tsuru
Tsuba Tsuru
19.80
En réassort