Katanas-Samurai
katana  1060 Plié
.
  • Katana 1060 plié

Style de lame
Style de lame
0.00
Longueur
Longueur
389.00
Délai 10 à 14 semaine
Hi-Affutage-Finition
Hi-Affutage-Finition
0.00
Sayas
Sayas
0.00
Tsubas
Tsubas
0.00
Menukis
Menukis
0.00
Fuchi-Kashira
Fuchi-Kashira
0.00
Seppas
Seppas
0.00
Habaki
Habaki
0.00
Longueur Tsuka
Longueur Tsuka
0.00
Samegawa
Samegawa
0.00
Tsuka-Maki
Tsuka-Maki
0.00
Cordon ito
Cordon ito
0.00
Sageo
Sageo
0.00